Nakupte ještě za 1 500 Kč a získejte poštovné zdarma!

Přejít do Košíku

Reklamace

Všeobecná ustanovení

Pokud se stane, že chcete jakýkoliv produkt reklamovat, vždy řešíme reklamaci okamžitou výměnou zboží viz všeobecné ustanovení níže.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na veškeré zboží zakoupené na on-line obchodu společnosti GOURMET PARTNERS s.r.o. (GOURMET PARTNERS s.r.o., IČ 24664642, se sídlem Ohradní 1421/63a, 140 00 Praha 4. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 164461, dále jen „prodávající“.) umístěného na internetové adrese www.matemate.cz.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (dále jen „reklamace“), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To však neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti (Jakost při převzetí), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Neoprávněná reklamace

Reklamace bude posouzena jako neoprávněná v případě, že vada vznikla:

  • neodbornou instalací, zacházením i obsluhou nebo použitím,
  • poškozením zboží přírodními živly,
  • poškozením zboží používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití,
  • poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly naší společnosti.

Vyřízení reklamace

Pokud kupující při přebírání zboží zjistí, že je zásilka zjevně poškozena (např. viditelně, výrazně porušený obal), je kupující oprávněn takovou zásilku nepřevzít. O této skutečnosti nás prosím, neprodleně informujte e-mailem/telefonicky, urychlíme tím zajištění nápravy.

Pokud kupující zjistí, že doručené zboží neodpovídá objednávce (bylo doručeno jiné zboží), je nutné nás neprodleně, nejdéle pak do 2 pracovních dnů, zkontaktovat prostřednictvím e-mailu / telefonu a zajistíme nápravu.

Pokud zákazník po rozbalení zásilky zjistí, že doručené zboží je poškozené, je nutné nás pokud možno ihned, nejdéle do 2 pracovních dnů, zkontaktovat, zajistíme zahájení reklamačního řízení u dopravce (dvoudenní lhůta vyplývá z podmínek na reklamaci dopravců, pozdější nahlášení poškození zboží bohužel vede k zamítnutí reklamace).

Pokud se v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží objeví na zboží závady, zkontaktujte nás e-mailem / telefonicky, dohodneme se na dalším postupu, případně pošlete poškozené zboží s veškerým příslušenstvím společně s kopií faktury a popisem závady přímo na adresu prodávajícího, tedy GOURMET PARTNERS s.r.o., Ohradní 1421/63a, Praha 4. Balík můžete zřetelně označit nápisem „Reklamace“- urychlíte tím vyřízení celé reklamace.

Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je zákonem stanovena maximálně na 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, naší snahou vždy bude vyřídit oprávněnou reklamaci co nejdříve. Pokud nebude reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

 

Společnost CDI.CZ, s.r.o. žádá o tvůj souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu a reklamy. Reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom ti mohli nabízet přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáš kliknutím na tlačítko „Více informací“. Souhlasíš s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů?

Více informací