Probíhá migrace e-shopu na novou platformu, nabídka i funkcionalita mohou být omezeny. Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů
  Obchodní společnost MATE PLANET EUROPE s.r.o., IČ: 10685791, se sídlem Ohradní 1439 / 61a,  140 00 Praha 4 (dále jako MATE PLANET EUROPE s.r.o.) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).
  MATE PLANET EUROPE s.r.o. tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).
  MATE PLANET EUROPE s.r.o. je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. MATE PLANET EUROPE s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává MATE PLANET EUROPE s.r.o. rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  MATE PLANET EUROPE s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:
  •    Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  •    Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
  •    Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  •    Údaje o transakcích mezi MATE PLANET EUROPE s.r.o. a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

 3. Účely a právní důvod zpracování údajů
  MATE PLANET EUROPE s.r.o. osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:
  •    Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi MATE PLANET EUROPE s.r.o. a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  •    Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na MATE PLANET EUROPE s.r.o. vztahují. MATE PLANET EUROPE s.r.o. má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  •    Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů MATE PLANET EUROPE s.r.o.. Oprávněným zájmem MATE PLANET EUROPE s.r.o. může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi MATE PLANET EUROPE s.r.o. a zákazníkem. Oprávněným zájmem MATE PLANET EUROPE s.r.o. může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

 4. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí
  Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany MATE PLANET EUROPE s.r.o. je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností MATE PLANET EUROPE s.r.o. před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi MATE PLANET EUROPE s.r.o. a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany MATE PLANET EUROPE s.r.o. zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.
  Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat MATE PLANET EUROPE s.r.o., aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu info@goodtea.eu. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

 5. Příjemci osobních údajů
  MATE PLANET EUROPE s.r.o. poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. MATE PLANET EUROPE s.r.o. takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem MATE PLANET EUROPE s.r.o. . V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů MATE PLANET EUROPE s.r.o. osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

 6. Práva zákazníka
  Zákazník je oprávněn požadovat od MATE PLANET EUROPE s.r.o. přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi MATE PLANET EUROPE s.r.o. a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.
  Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 7. Uchovávání osobních údajů
  Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi MATE PLANET EUROPE s.r.o. a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů MATE PLANET EUROPE s.r.o.. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.